SJM
Voorwoord
Van harte welkom bij de St.-Jozefmavo! ...
Lees meer
Leerjaar 1
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor de leerling een grote en ingrijpende stap...
Lees meer
Leerjaar 2
In klas 2 mavo wordt veel aandacht besteed aan het keuzeproces tijdens de lessen LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en de mentor/studie-uren...
Lees meer
Leerjaar 3
In leerjaar 3 starten de leerlingen de kennismaking met de examenstof voor de vakken en met het vullen van het examendossier voor CKV...
Lees meer
Leerjaar 4
In het 4e leerjaar doen alle leerlingen op onze school examen in zeven vakken in plaats van de wettelijke zes...
Lees meer
Begeleiding
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen goede begeleiding krijgen door middel van: ...
Lees meer
Mentor,coach / Teamleider / Decaan / Tutor
De mentor vormt de spil in de begeleiding van de leerlingen. In elk leerjaar is er een speciaal mentoruur/studie-uur ingeroosterd....
Lees meer
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Aan deze school is een jeugdverpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin Vlaardingen (CJG) verbonden...
Lees meer
Gezinsspecialist
Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie...
Lees meer
Resultaten
De leerlingen van de onderbouw krijgen tweemaal per schooljaar een rapport...
Lees meer
Informatiebeveiliging en privacy
Met ingang van 25 mei 2018 zijn er nieuwe wijzigingen in de wet op de privacy...
Lees meer
Een gezonde school kantine
In onze schoolkantine streven wij naar zo veel mogelijk gezond voedsel...
Lees meer
Veiligheid en aanpak pesten
Pesten is op veel scholen een probleem. Daarom is het nodig hierover goede afspraken te maken...
Lees meer
Zusterschool in Kenya
Veel belang hechten wij aan de band met onze zusterschool, the St.-Joseph Highschool for girls in Mbita...
Lees meer
Niet lesgebonden activiteiten
Niet alleen de lessen bepalen de sfeer op onze school. De activiteiten daaromheen zijn voor veel leerlingen vaak momenten om elkaar én de docenten op een andere manier te leren kennen...
Lees meer
Kluisjes
In het kluisje kunnen alle waardevolle spullen bewaard worden...
Lees meer
Boekenpakket
Ook dit jaar zijn de schoolboeken gratis met uitzondering van aanvullende ondersteunende leermiddelen...
Lees meer
Werken met laptops in de klas
Werken met de laptop in de klas; The Rent CompanyIn onze huidige maatschappij speelt ICT een belangrijke rol. Daarom laten we de leerlingen kennismaken met deze digitale ontwikkeling en werken wij in leerjaar 1+2+3 veel met laptops, zodat leerlingen vaardig worden met digitale middelen. Daarnaast blijven we ook werken met (leerwerk)boeken.U kunt voor uw kind een laptop kopen of huren. Een optie is om dit te doen via The Rent Company. Via hen kan een laptop aangeschaft/gehuurd worden. The Rent Company biedt een Easy4U-serviceabonnement voor laptops aan. Aanschaf of huur, service en verzekering zijn in één keer goed geregeld. Ook is het mogelijk om met een eigen laptop te werken. Daarmee heeft u niet de voordelen die The Rent Company aan kan bieden. U bent dan zelf verantwoordelijk voor een goed werkende laptop....
Lees meer
Mobiele telefoon
eel leerlingen hebben een mobiel bij zich. Het mobieltje moet volledig uitstaan als de leerling de klas in gaat...
Lees meer
Financiën
De bekostiging van de school door de overheid is bestemd voor de personeelskosten, huisvesting, onderhoud en beheerskosten...
Lees meer
Ziekte en verzuim
Wat te doen bij het melden van ziekte en verzuim...
Lees meer
Leerplicht en kwalificatie
Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt...
Lees meer
Verzekering en aansprakelijkheid
Gezien de regelmatig terugkerende problematiek bij schoolreisjes, excursies etc...
Lees meer
Onderwijstijd
OnderwijstijdEen school moet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot onderwijstijd en probeert deze zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de leerling en de docent. Bij de invulling van de wettelijke onderwijstijd wordt rekening gehouden met de veranderende maatschappelijke visie op onderwijs. Het VMBO-TL (Mavo) kent 3700 klokuren aan onderwijstijd verdeeld over 4 jaar.In de eerste drie leerjaren (klas 1 t/m 3) staan er ongeveer 1000 klokuren per leerjaar geprogrammeerd en in het examenjaar (klas 4) ongeveer 700 klokuren. Naast de lesuren vallen ook de activiteiten, ontwikkeldagen, excursies en reizen onder de onderwijstijd.Voor de vakanties en overige dagen waarop geen les wordt gegeven verwijzen wij u naar onze jaaragenda op de site (www.sjm.nl)De St.-Jozefmavo voert actief beleid om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij voorzienbare afwezigheid van personeelsleden wordt, zover het enigszins mogelijk is, vervangend  lesmateriaal ter beschikking gesteld door collega’s, en zullen onze stand-by docenten die de betreffende lessen waarnemen. De St.-Jozefmavo hecht groot belang aan een continu leerproces voor de leerlingen en een optimaal gebruik van de onderwijstijd. Dat komt ook tot uitdrukking in het verzuimbeleid van de school. Door middel van registratie in Magister wordt per uur bijgehouden of de leerlingen alle lessen volgen. De verzuimcoördinator onderneemt actie wanneer leerlingen zonder duidelijke opgaaf van redenen afwezig zijn. Ook bij twijfel aan de rechtmatigheid van de afwezigheid volgt actie. Ongeoorloofde afwezigheid wordt direct thuis gemeld. Bij ongeoorloofde afwezigheid, inclusief veelvuldig te laat komen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar. ...
Lees meer
Lessentabel
De lesuren voor de klassen 1 t/m 4 per vak...
Lees meer
Leerlingen klas 4 in beeld
Van leerlingen die in het vierde leerjaar van de mavo zitten, wordt verwacht dat zij zich op tijd inschrijven voor een vervolgopleiding...
Lees meer
Loopbaan Orientatie en Begeleiding (LOB)
Het doel van LOB is om de leerlingen te begeleiden bij het maken van bewuste keuzes...
Lees meer
Vakanties schooljaar 2021-2022
Alle schoolvakanties op een rijtje...
Lees meer
Lestijden en pauzes
De lestijden en de pauzetijden op een rijtje...
Lees meer
Rechten en plichten
De verschillende rechten en plichten waar de school aan voldoet...
Lees meer
Klachtenregeling
De St.-Jozefmavo streeft er uiteraard naar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen...
Lees meer