Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging en privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Met ingang van 25 mei 2018 zijn er nieuwe wijzigingen in de wet op de privacy. Informatiebeveiliging en privacy (IBP) zijn 2 belangrijke thema’s in het onderwijs die een school moet regelen. Onderdeel van privacy is de beveiliging van persoonsgegevens.
Bij ons op school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen.
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.
De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).

Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister.
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen.

Hiervoor is soms een beperkte set met persoonsgegevens nodig om in te loggen.
Met de leveranciers zijn duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien.
Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden.
Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, worden deze na een wettelijk bepaalde periode, verwijderd. Als er leerlinggegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken.
Dat kan het geval zijn als de leerrechtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Foto- en film- camera beleid
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de ouderinfo, vragen wij altijd vooraf uw toestemming.
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig omgaan met deze beelden en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. In het belang van de veiligheid van leerlingen, medewerkers en bezoekers, hangen er in school meerdere camera’s.
Dit ter bevordering van de veiligheid, herkenning van personen, preventieve controle, bewaking en ondersteuning bij opsporing van personen.