Leerplicht en kwalificatie

Leerplicht en kwalificatie

Alle kinderen in Nederland moeten worden voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Hiervoor heeft de rijksoverheid de leerplicht en kwalificatieplicht ingesteld. Door deze plichten moeten kinderen van 5 tot 18 jaar naar school totdat ze een startkwalificatie (havo-, vwo- of mbodiploma niveau 2 of hoger) hebben gehaald.
Daarna zijn ze verplicht om te werken, leren of een combinatie van deze twee.

Vrij buiten de schoolvakanties
Bijzonder verlof mag alleen worden gegeven:
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen door ouders/verzorgers;
• bij verhuizing van het gezin/de leerling;
• bij huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten;
• bij ambt- of huwelijksjubileum van bloed- en aanverwanten;
• indien de werkgever de werknemers (ouder/verzorger) verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen.
Alleen na voorafgaand schriftelijk verzoek (minimaal één week van te voren) van de ouders/verzorgers aan de teamleider kan schoolverzuim in bovengenoemde gevallen worden toegestaan. In alle andere gevallen is verlof niet toegestaan.

Verzuim rondom de schoolvakanties
Om het kortdurende schoolverzuim van één of twee dagen voorafgaand en/of aansluitend aan de schoolvakanties verder terug te dringen zijn er door leerrecht Vlaardingen, Schiedam en Maassluis afspraken gemaakt met de officier van Justitie te Rotterdam.
Wij willen u op de hoogte brengen van deze afspraken. Als een kind ziek gemeld wordt aansluitend of voorafgaand aan een van de schoolvakanties, zal dit gecontroleerd worden door de school. Mocht niet duidelijk zijn of een kind daadwerkelijk ziek is, of er is niemand thuis aanwezig, dan zal er ook melding gedaan worden bij de afdeling leerplicht. Afhankelijk van de reden van het verzuim (denk aan redenen die buiten de wil en invloed van de ouders of het kind liggen) zal er proces-verbaal worden opgemaakt en worden verzonden naar het Openbaar Ministerie. het is dan vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of het om verwijtbaar verzuim is gegaan of niet.

Bureau Halt
Bij structureel te laat komen of spijbelen, kan leerplicht je doorverwijzen naar HALT.
Voor aanvullende informatie hierover kun je contact opnemen met de teamleider leerlingen onderbouw/bovenbouw.

80%-regeling Lichamelijke Opvoeding
Het vak LO is een verplicht vak. Als een leerling geblesseerd is, moet hij/zij een briefje van de ouders of verzorgers meenemen en bij de les aanwezig zijn.
Als een leerling in een lesperiode * minder dan 80% van de lessen actief heeft deelgenomen is hij/zij verplicht de gemiste lessen in te halen.
Bij een langdurige blessure beslist de sectie LO over een alternatief programma (eventueel na overleg met een arts). * een lesperiode wordt afgesloten twee weken voordat de rapportcijfers/tentamencijfers moeten worden aangeleverd, zodat in de resterende twee weken de gemiste lessen kunnen worden ingehaald.