Onderwijstijd

Onderwijstijd

Onderwijstijd

Een school moet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot onderwijstijd en probeert deze zo efficiënt mogelijk in te zetten ten behoeve van de leerling en de docent. Bij de invulling van de wettelijke onderwijstijd wordt rekening gehouden met de veranderende maatschappelijke visie op onderwijs. 

Het VMBO-TL (Mavo) kent 3700 klokuren aan onderwijstijd verdeeld over 4 jaar.
In de eerste drie leerjaren (klas 1 t/m 3) staan er ongeveer 1000 klokuren per leerjaar geprogrammeerd en in het examenjaar (klas 4) ongeveer 700 klokuren. 

Naast de lesuren vallen ook de activiteiten, ontwikkeldagen, excursies en reizen onder de onderwijstijd.

Voor de vakanties en overige dagen waarop geen les wordt gegeven verwijzen wij u naar onze jaaragenda op de site (www.sjm.nl)

De St.-Jozefmavo voert actief beleid om lesuitval tot een minimum te beperken. Bij voorzienbare afwezigheid van personeelsleden wordt, zover het enigszins mogelijk is, vervangend  lesmateriaal ter beschikking gesteld door collega’s, en zullen onze stand-by docenten die de betreffende lessen waarnemen. 

De St.-Jozefmavo hecht groot belang aan een continu leerproces voor de leerlingen en een optimaal gebruik van de onderwijstijd. Dat komt ook tot uitdrukking in het verzuimbeleid van de school. Door middel van registratie in Magister wordt per uur bijgehouden of de leerlingen alle lessen volgen. De verzuimcoördinator onderneemt actie wanneer leerlingen zonder duidelijke opgaaf van redenen afwezig zijn. Ook bij twijfel aan de rechtmatigheid van de afwezigheid volgt actie. Ongeoorloofde afwezigheid wordt direct thuis gemeld. 
Bij ongeoorloofde afwezigheid, inclusief veelvuldig te laat komen neemt de school contact op met de leerplichtambtenaar.