Onderbouw

Leerjaar 2

In klas 2 mavo wordt veel aandacht besteed aan het keuzeproces tijdens de lessen LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en de mentor/studie-uren. De decaan, de mentor en ook de vakdocenten besteden aandacht aan interesses, voorkeuren en mogelijkheden.
Ook zal er in klas 2 een start worden gemaakt met de vakken: economie, natuur- en scheikunde. De leerlingen maken kennis met de sectoren, de diverse vervolgopleidingen en de beroepenwereld. Zo gaan ze bijv. een dag stage lopen bij een door hen zelf gekozen bedrijf/organisatie.

Aan het einde van klas 2 moet de leerling zoveel zicht hebben op de eigen capaciteiten, interesses en mogelijkheden, dat er een gefundeerde keuze gemaakt kan worden uit de keuzevakken, die in klas 3 worden aangeboden.

Ook het ontwikkelen van de sociaal-emotionele vaardigheden staat centraal. De mentor oefent met de leerlingen een aantal basisvaardigheden zoals, luisteren, met gevoelens omgaan, nee zeggen, assertief zijn en conflicten hanteren. Kinderen krijgen gereedschap om sterker te staan, zowel in hun persoonlijke leven als in hun contact met anderen. Er wordt op allerlei manieren gewerkt aan positieve groepsvorming en een veilige leer- en leefomgeving op school.

Er is in dit leerjaar ook aandacht voor verschillende culturele en educatieve activiteiten.