Rechten en plichten

Rechten en plichten

Identificatieplicht
Bij de wet is geregeld dat iedereen vanaf 14 jaar zich altijd moet kunnen identificeren met een daarvoor aangewezen identificatiebewijs (ID-kaart).
Op de werkvloer (tijdens stage in leerjaar 3 en 4) geldt dagelijks een identificatieplicht, dus ook voor stagiaires. Ook moeten stagiaires een kopie van het legitimatiebewijs achterlaten op het stagebedrijf.
Leerplicht
De overheid streeft naar het behalen van een zogenaamde “startkwalificatie” voor iedere leerling van 16-18 jaar. Hiermee wordt bedoeld dat je niet meer leerplichtig bent met een diploma havo of VWO of een MBO-diploma op tenminste niveau 2.
Dat betekent dat ook een VMBO-diploma geen startkwalificatie is en dat iedere leerling die het VMBO verlaat, moet doorstromen naar het MBO of Havo. Op het MBO kan dat een voltijdopleiding zijn (BOL) of een deeltijdopleiding (BBL).
Onderwijsinspectie
Het toezicht op het onderwijs wordt uitgevoerd door de inspectie van het onderwijs.
De inspectie is bereikbaar via:
http://www.onderwijsinspectie.nl/contactformulier
http://www.rijksoverheid.nl/themaasonderwijs-en-wetenschap  
Op de website van de Rijksoverheid staan de meest gestelde vragen over onderwijs.
Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uw vraag stellen aan Rijksoverheid op nummer 1400 (lokaal tarief).
Leerlingenstatuut
Voorbereid worden op de toekomst, betekent ook besef van en respect voor rechten en plichten. Het leerlingenstatuut voor het VMBO beschrijft deze rechten en plichten.
Het statuut ligt op school ter inzage, maar is ook te vinden op onze website, onder de knop “schooldocumenten”. De inhoud ervan wordt besproken tijdens de mentoruren.
Schoolregels
Geen enkele vorm van samenleving kan zonder afspraken en regels. Ook op onze school zijn er regels waaraan iedereen zich te houden heeft.
De belangrijkste afspraken en regels worden in onderstaand overzicht genoemd en vormen een aanvulling op het leerlingenstatuut.
Het leerlingenstatuut staat op onze website: www.sjm.nl
In overleg met de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en de schoolleiding hebben we het volgende afgesproken:
Algemeen:

 • We hebben respect voor elkaars spullen, elkaar en de omgeving
 • We eten geen kauwgom binnen de school
 • De hoofdbedekking laten we af
 • Je jas is in de kluis of aan de kapstok
Pauze
Pauze houden we in de aula of op het plein. 
Leerlingen uit de brugklas hebben de kleine aula als pauzeplek. 
Kantine
In de aula gedraag je je rustig en zorgen we allemaal voor een goede sfeer.
 • Het vuilnis gaat in de prullenbakken. Het in onhygiënisch om op een tafel te zitten of je tas op tafel te zetten, omdat aan tafel ook gegeten en gedronken wordt.
 • Voeten altijd op de grond houden.
 • De stoelen die we gebruikt hebben graag weer terugzetten.
 • We eten en drinken alleen in de aula’s of op het schoolplein.
Op het schoolplein:
 • We zorgen dat het plein schoon blijft, het afval kan in de afvalbakken op het plein.
 • We blijven tijdens de pauze op het schoolplein.
 • Roken is heel ongezond, als je rookt dan doe je dat thuis.
  Met ingang van 1 augustus 2020 is het hele schoolgebouw/terrein wettelijk rookvrij.
In de les:
 • De telefoon staat uit tijdens de les of doe je in de telefoonzak, tenzij de docent andere instructies geeft.
 • Zorg ervoor dat je op tijd in de les bent.
 • Gelieve al je spullen bij je te hebben in de les en je huiswerk heb je gemaakt
 • Om verwondingen te voorkomen, mag je je sieraden niet om hebben tijdens de LO les.
 • Je jas is in je kluis of op de kapstok.
Social Media
 • Social media gebruik je om met elkaar informatie te delen.
 • We zeggen alleen leuke en positieve dingen over elkaar.
 • We maken niemand verdrietig.
 • Alleen met toestemming maken we foto’s of geluidsopnames van elkaar.
Gescheiden ouders
 • Volgens de wet hebben beide ouders recht op dezelfde informatie van alle mensen die beroepshalve contact met hun minderjarige kind hebben. Dat recht blijft ook na een echtscheiding bestaan, ook wanneer één ouder niet meer belast is met het ouderlijk gezag of wanneer de ouder geen omgang meer heeft met het kind.
Ouderlijk gezag
Eén ouder heeft het ouderlijk gezag. Een ouder die met het ouderlijk gezag belast is, heeft de verplichting de andere ouder op de hoogte te stellen van de gewichtige aangelegenheden die het minderjarige kind treffen (art. 1:377b BW).
Dit betreft ook de voortgang op school. Indien de met het ouderlijk gezag belaste ouder de andere ouder niet informeert, heeft de school een zelfstandige informatieplicht. Voorwaarde hiervoor is wel dat de ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, zelf bij de school om informatie vraagt (art 1:377c BW).
De school kan zich niet verschuilen achter de informatieplicht van de met het ouderlijk gezag belaste ouder, maar hoeft ook niet uit eigen beweging informatie over het kind te verschaffen.
Er zijn uitzonderingen op de informatieplicht van de school.
Deze uitzonderingen zijn:
• Een rechtelijke beschikking waarin is bepaald dat het recht op informatie aan de ouders is beperkt. 
• Als de informatieverstrekking niet in belang van het kind is.
Behalve de uitzonderingen is de school dan ook verplicht de ouder die niet belast is met het ouderlijk gezag desgevraagd te informeren.
Als een leerling zelf niet wil dat de ouder geïnformeerd wordt.
Indien beide ouders het ouderlijk gezag hebben, is het van belang dat beide ouders hun adresgegevens doorgeven aan de school, zodat de school ervoor kan zorgdragen dat beide ouders dezelfde informatie ontvangen.
Informatieverstrekking vindt met name plaats door het verstrekken van een inlogcode voor de ouderportal in Magister.
Op deze ouderportal is alle relevante over het kind terug te vinden.