Veiligheid en aanpak pesten

Veiligheid en aanpak pesten

Pesten is op veel scholen een probleem. Daarom is het nodig hierover goede afspraken te maken. School, ouderraad, leerlingenraad, bestuur en overige belanghebbenden ondertekenen daarom periodiek een pestprotocol waarin duidelijk is omschreven hoe wij op school met elkaar omgaan.
Om internetpesten tegen te gaan, maken we op school onder andere gebruik van een mediacode. Personeelsleden van de school zijn allemaal op de hoogte, hoe om te gaan met (digitaal) pesten. Gedurende het schooljaar wordt via preventie, leerlingbemiddeling, het ondersteuningsteam en een curatieve aanpak getracht pesten te voorkomen en veiligheid te borgen.
Overige informatie is terug te vinden in het digitale pestprotocol op onze website.