Financiën (ouderbijdrage)

Ouderbijdrage

De bekostiging van de school door de overheid is bestemd voor de personeelskosten, huisvesting, onderhoud en beheerskosten. Voor een aantal voorzieningen en bijzondere activiteiten zijn deze gelden niet toereikend. De minister heeft dat onderkend en staat het scholen toe om de ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage te vragen.

Sinds 1 augustus 2021 is de ‘wetswijziging Vrijwillige ouderbijdrage’ in werking getreden. Deze wet moet ervoor zorgen dat alle leerlingen mee kunnen doen aan alle programma’s en activiteiten die de school aanbiedt, ook activiteiten buiten het verplichte lesprogramma. Als ouders de bijdrage voor een onderdeel niet betalen, leidt dat dus niet tot uitsluiting van de leerling van de activiteit.

Een aantal activiteiten die de school aanbiedt, zoals de buitenlandse reizen, kan de school niet bekostigen zonder de bijdrage van ouders. Dit betekent in de praktijk dat wij ouders net als de afgelopen jaren zullen verzoeken een bijdrage aan de kosten te leveren. Komend schooljaar is wat dat betreft een proefjaar. Het pakket dat wij kunnen aanbieden, is afhankelijk van de bereidheid van ouders om mee te betalen. Als deze bereidheid in de praktijk tegenvalt, kan dat tot gevolg hebben dat wij ons aanbod moeten inperken. 

U ontvangt hiervoor een factuur via Wiss-collect. 
SPECIFICATIE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Vrijwillige bijdrage in de schoolkosten 2021/2022: 
Leerjaar 1 € 148,00 
Leerjaar 2 € 127,00
Leerjaar 3 € 104,00
Leerjaar 4 € 119,00
Bijdrage vrijwillige ouderbijdrage: 
Kluishuur: Huur kluisje: voor het opbergen van persoonlijke spullen.
Leerjaar 1: te denken valt aan: lunch 1e schooldag, excursies, CKV activiteiten, sportdag en sporttoernooien, Sinterklaastraktatie, Kerstviering, toneelvoorstelling, Globaland, schaatsen, museumbezoek en slotdag.
Leerjaar 2: te denken valt aan: Sinterklaastraktatie, Kerstviering, Excursie Den Haag, schaatsen, sportdag en sporttoernooien , toneelvoorstelling, Urban Day en slotdag.
Leerjaar 3: te denken valt aan: Sinterklaastraktatie, Kerstviering, sportdag en sporttoernooien, schaatsen, CKV activiteiten en beroepenvoorlichting (activiteiten)
Leerjaar 4: te denken valt aan: Sinterklaastraktatie, Kerstviering, schaatsen, sporttoernooien, survival, excursie Tweede Kamer, examenfeest, diploma-uitreiking en jaarboek klas 4. Bijdrage ouderraad voor diverse bijeenkomsten.
Materiaalkosten: Materiaal praktijkvakken: technologie, handvaardigheid, beeldende vorming, CKV, biologie en natuur- en scheikunde en licenties.
Verzekeren: Zie informatie op bladzijde 24

Informatiesysteem:
Magister: de school verstrekt een aparte code voor ouders en voor leerlingen om gebruik te maken van diverse onderdelen van ons administratiepakket: o.a. het inzien van huiswerk, cijfers en absentie.
Overige kosten: Buiten de vrijwillige bijdrage voor de schoolkosten kunt u (onder voorbehoud) nog de volgende kosten verwachten:
Leerjaar 1: extra uitje naar de Efteling in april (hier wordt een factuur voor gemaakt van ongeveer € 35,=)
Leerjaar 1: Introducieweek in september (hier wordt een factuur voor gemaakt van
ongeveer € 130,=)
Leerjaar 2: nog nader te bepalen
Leerjaar 3: Buitenlandreis in april (hier wordt een factuur voor gemaakt. De prijs verschilt per locatie, meer info volgt)
Leerjaar 4: extra uitjes schoolreis (ongeveer € 40,=)

Extra vak in klas 1 en 2 (keuzevak)
Talentgroepen (€ 75,00 per vak)
Digital Science
Art
Sport+
The Coolest and Safest Kitchen Event
Dans

Kwijtscheldregeling
De school verleent onder de hierna genoemde omstandigheden, op verzoek van de wettelijk vertegenwoordiger, gehele dan wel gedeeltelijke kwijtschelding van de ouderbijdrage: indien het gezinsinkomen niet hoger is dan 115% van de voor de wettelijk vertegenwoordiger geldende bijstandsnorm; indien op de wettelijk vertegenwoordiger de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard.
Indien u van deze gehele of gedeeltelijke kwijtschelding gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de financiële administratie (010) 474 41 66 of uw verzoek per mail sturen aan Tvijfvinkel@sjm.nl, vóór 30 september 2021.

Geldzorgen
Iedere leerling moet voldoende ruimte krijgen om mee te kunnen doen in het onderwijsproces, ongehinderd door financiële problemen thuis. Daarvoor heeft de school een aandachtsfunctionaris, die samen met de ouders kan kijken welke extra hulp of ondersteuning, bij geldzorgen, vanuit school geboden kan worden. 

Mocht u vanwege de huidige economische omstandigheden problemen ondervinden waardoor het onderwijsproces van de leerling in gevaar komt, kunt u contact opnemen met de Aandachtsfunctionaris Armoedebeleid, dhr. J. van der Kolk,
telefoonnummer 010-474 41 66 of via e mail jvdkolk@sjm.nl.