Klachtenregeling

Klachtenregeling

De St.-Jozefmavo streeft er uiteraard naar om klachten zoveel mogelijk te voorkomen.
De klachtenregeling is een aanvullend instrument op de bestaande inspraakmogelijkheden.
Klachten proberen wij, in goed overleg, binnen school op te lossen en af te handelen.
Het schoolmanagement draagt zorg voor de afhandeling op een zo direct mogelijk niveau binnen de organisatie van de school.

Mevr. Hoppenbrouwer en mw. Ong-A-Kwie zijn de vertrouwenspersonen binnen onze school.
De klachtenafhandeling wordt door het schoolmanagement geregistreerd.
Ondanks alle zorgvuldigheid en inspanningen kunnen er nog altijd zaken zijn die anders uitpakken dan bedoeld. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, ongewenste omgangsvormen of pesten.
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken zullen in onderling overleg tussen leerling, ouders en school op een juiste wijze worden afgehandeld.
Indien afhandeling via het schoolmanagement naar de mening van de klager niet naar tevredenheid is afgehandeld, wordt de klacht voorgelegd aan de directeur-bestuurder. Zowel ouders, voogden, verzorgers, leerlingen en medewerkers kunnen een klacht indienen bij een speciaal hiervoor ingestelde klachtencommissie.

Bij ons secretariaat kunt u terecht voor meer informatie en de klachtenregeling.